Projekty a partnerství

 

Soukromá střední škola zemědělská v období listopad 2016 až březen 2019 realizuje projekt výstavby školního statku v areálu bývalé hájenky u obce Pozďatín. Projekt je financován z evropských zdrojů a státního rozpočtu v rámci Integrovaného operačního programu. Statek je tvořen částí živočišnou (stáj pro ovce a koně) a částí rostlinnou (fóliovník) a tvoří společně se skladem steliv, krmiva a zemědělské techniky tvořit jeden ucelený vzdělávací prostor-odbornou učebnu. Součástí jsou i související stavby  inženýrských sítí, vsakovacích prvků, zeleň a obslužná komunikace. Statek také splňuje požadavky na konektivitu. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 4 900 tis. Kč.

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) jsme uspěli s žádostí o dotaci (finanční podpora z Evropské unie - Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR) v rámci projektu reg. č.  CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002789  Učebny pro rozvoj kompetencí žáků na Soukromé střední škole zemědělské. Hlavním cílem projektu byla výstavba nové budovy školy se čtyřmi odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a odborných zemědělských předmětů. Učebny byly vybaveny nábytkem, moderními IT technologiemi a kvalitními výukovými pomůckami (interaktivní tabule, měřicí přístroje, laboratorní pomůcky apod.). Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérovosti a konektivity v rámci celé budovy. 

 

Hlavním partnerem, který významně podporuje personální, materiálně i finančně zajištění vzdělávací činnosti školy, je společnost Agro 2000 s.r.o., která patří mezi největší zemědělské podniky v České republice. Tato společnost má své sídlo v Třebíči na Vysočině a působí na území krajů Jihočeského, JIhomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského, Pardubického, Královehradeckého, Středočeského a na Vysočině.

 

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o. má uzavřenou smlouvu se společností GTS Alive s.r.o., která je oficiálním distributorem mezinárodních studentských a učitelských průkazů s licencí ISIC / ITIC / ALIVE. Škola nabízí svým žákům mezinárodní studentské průkazy s licencí ISIC, které slouží jak pro identifikaci daného žáka, tak implementovaný elektronický čip je možné použít ve školní jídelně, knihovně, pro vstup do učeben a budovy či u kopírovacího přístroje. Mnohé obchody nabízí držitelům licence ISIC slevy.

 

Škola je držitelem licence Office 365 určené pro vzdělávací instituce. Žáci a učitelé tak mají možnost bezplatně využívat veškerých služeb, který tento balíček Office 365 nabízí - např. Word/Excel/PowerPoint online. Součástí balíčku je i poštovní klient Outlook pro přístup do e-mailové schránky @soukromazemedelka.cz či cloudové úložiště o kapacitě 1 TB.

 

Pro správu agendy školy využíváme systém Škola online, díky kterému mají například žáci i rodiče nepřetržitý přehled o prospěchu žáka či jeho docházce. Systém je kompletně propojen s učební, stravovací i knihovní agendou. Pravidelně jsou v něm uváděna upozornění na změny v rozvrhu či konání nejrůznějších akcí. Učitelé nahrávají své vlastní výukové materiály do tohoto systému a používají ho pro distribuci těchto podkladů žákům.

 

Seznam škol a dalších institucí, se kterými máme smluvně uzavřenou Smlouvu o spolupráci spočívající v propagaci, sdílení poznatků a realizaci společných projektů v oblasti přírodních a technických oborů (biologie, chemie, fyzika, zemědělství ...), cizích jazyků (především anglický a německý jazyk) a využívání areálu školního statku.